Category Archives: Polityka międzynarodowa

SKRAJNE POGLĄDY

Wypowiedziano w tej kwestii wiele skrajnych po­glądów. Według jednych — jednostka jest tylko owcą idącą na przedzie bądź też etykietą wydarzeń (Tołstoj). Według innych — cała historia jest dzie­łem wielkich ludzi, a samo istnienie wielkiego czło­wieka jest już zjawiskiem o wybitnym społecznym znaczeniu, w konsekwencji historia to biografie wielkich ludzi (Carlyle). Żaden z tych poglądów nie wyjaśnia jednak biegu wydarzeń międzynarodowych. Pierwszy z nich nie bierze pod uwagę, że zmiany w stosunkach społecznych same przez się bezpośred­nio nie powodują zmian politycznych, że niezbęd­nymi przewodnikami, którymi płynie prąd historii, są właśnie politycy.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!

PROCES SPOŁECZNY

Warto dodać, że to, co nazy­wamy procesem społecznym, jest rezultatem wysił­ków i działania wielu ludzi, którymi kierują przy­wódcy polityczni.Jak trafnie zaobserwował jeden z wybitnych współczesnych historyków — ludzie, nawet naj­więksi, nie wydają się nam tak wolni, jak sądzili nasi poprzednicy w historii, lecz znaczenie ich życia wcale przez to nie maleje.Drugi pogląd zapoznaje fakt, że politycy działają w określonych warunkach społecznych i politycznych i że na niepowodzenie skazane są najbardziej nawet godne pochwały i w sposób genialny realizowane zamierzenia poszczególnych jednostek, jeśli nie znaj­dą poparcia określonych sił politycznych. Według innej metafory — unoszeni jedynie prądem czasów politycy ani nie wytwarzają tego prądu, ani nie mogą zatrzymać „nieubłaganego marszu wydarzeń”.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!

PRZYKŁADY Z HISTORII

Pamiętać trzeba, że linia polityczna reprezentowana przez wybitnych polityków i często określana ich nazwiskiem jest w dużym stopniu determinowana poglądami środowiska, w którym dany polityk wy­rósł i w którym rozwija swą działalność, a także sytuacją polityczną wewnętrzną i międzynarodową, którą musi brać pod uwagę przy realizowaniu swych zamierzeń (interesujące w tym względzie były losy generała de Gaulle’a, który odgrywał wielką rolę polityczną w latach wojny, następnie zmuszony zo­stał do wycofania się z życia politycznego i doszedł znów do władzy w określonej sytuacji politycznej Francji i sytuacji międzynarodowej). Wreszcie do­dać należy, że historia dostarcza wielu przykładów wskazujących, iż wybitni politycy tracili wpływy, z chwilą kiedy przestali wyrażać interesy i dążenia określonych klas i grup społecznych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!

BŁĘDNY POGLĄD

Błędny jest pogląd zarzucający marksistom, że nie doceniają roli jednostki, tak w minionych okresach historii, jak i we współczesnym życiu politycznym. Rola ta nie jest bowiem negowana w teorii, a w praktyce w wielu przypadkach przeceniano tę rolę („kult jednostki”). Natomiast wielu autorów mar­ksistowskich, wychodząc z założeń materializmu hi­storycznego, w szczególnie silny sposób podkreśla rolę nie poszczególnych jednostek, ale mas ludo­wych. Przykładem tego rodzaju stanowiska są wy­wody prof. Korowina, który stwierdza, że teza mar­ksistowska o roli mas ludowych w historii rozciąga się na ogół zjawisk życia społecznego i dotyczy tak­że stosunków międzynarodowych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!