Category Archives: Polityka międzynarodowa

DECYZJE POLITYCZNE

Decyzje polityczne w stosunkach między­narodowych. Podejmując decyzję polityk zasięga za­zwyczaj informacji o dziedzinie, której ta decyzja dotyczy. Są to z reguły informacje o pewnych fak­tach i procesach rozwojowych. Nader ważną sprawą jest dokonanie właściwej oceny tych faktów i pro­cesów; niewłaściwa ocena — przy najbardziej po­prawnym wnioskowaniu — może prowadzić do błęd­nych decyzji. Polityk oceniający rzeczywistość znaj­duje się w sytuacji podobnej do historyka dokonu­jącego oceny faktów historycznych. Zadanie jego o    tyle jednak jest trudniejsze, że w odniesieniu do badanych wydarzeń nie ma on owego dystansu cza­su, jakim zazwyczaj rozporządza historyk, i że nie­jednokrotnie dokonać musi ich oceny w narzuconym mu przez bieg wydarzeń stosunkowo krótkim cza­sie, nie pozwalającym na lepsze zbadanie sprawy.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!

WEDŁUG OBRAZOWEGO PORÓWNANIA

Fakty — według obrazowego porównania jednego ze współczesnych historyków stosunków międzyna­rodowych — „to nie ryby w sklepie, to raczej ryby w oceanie, często niedostępnym; to, co uchwyci historyk, zależy częściowo od szczęścia i przypadku, głównie zaś od tego, na jakiej części oceanu będzie łowił i jakiej użyje przynęty, a oba te istotne ele­menty zależą od tego, co pragnie złowić”.Niektórzy autorzy są zdania, że przy badaniu te­raźniejszości trzeba mieć zmysł historyczny, nato­miast nie można stosować metody historycznej, po­nieważ brak jest „surowca”, jakim są dokumenty źródłowe. Poglądowi temu można zarzucić, że zbyt wąsko pojmuje „źródła historyczne”, gdyż historycy opierają swe wnioski — zwłaszcza w odniesieniu do historii najnowszej — nie tyle na oficjalnych do­kumentach, które często nie są ujawniane, ile na innego rodzaju źródłach informacji, zazwyczaj obfi­tych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!

WSKAZYWANE PODOBIEŃSTWA

Wielokrotnie wskazywano pewne podobieństwa, jakie istnieją lub powinny istnieć pomiędzy oceną polityka a badaniem historyka. Zarówno jeden, jak i drugi powinni ujmować rozpatrywane zjawiska w szerszej perspektywie czasowej. Trafnie ktoś powie­dział, że dobry dyplomata powinien nosić przyszłość w swym umyśle. Polityk, podobnie jak historyk po­winien oceniać wydarzenia w ich rozwoju historycz­nym, gdyż tylko taka ich ocena pozwala na przewi­dywanie przyszłości. „By móc przewidywać, należy rozważyć, co było bo wszystko wynika z czegoś, co się zdarzyło w przeszłości.” Stwierdzenie związków z przeszłoś­cią me rozwiązuje jednak trudnej kwestii właściwe­go korzystania z lekcji historii, gdyż historia za­zwyczaj się me powtarza, a jeśli się powtarza — to w odmiennych już warunkach i okolicznościach.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!

STOPIEŃ ZALEŻNOŚCI

Wydaje się wątpliwe, czy nawet najbardziej dokład­na znajomość historii, łącznie z określonym syste­mem wartości, stanowi wystarczającą podstawę do podejmowania decyzji politycznych. Należy mieć na uwadze, ze rozwój nauki i techniki, a także rozwój gospodarczy i kulturalny społeczeństw stwarzają w dobie współczesnej warunki pod wielu względami i zupełnie odmienne niż w przeszłości i że obecnie jest możliwe, a nawet konieczne poszukiwanie i znaj­dowanie rozwiązań zupełnie innych niż dawniej. Wysoki stopień zależności decyzji politycznej od informacji, jakich politykowi dostarczono, oraz od ocen tych informacji dokonanych przez doradców i współpracowników sprawia, że działalność politycz­ną przyrównać można do wojskowej w czasach woj­ny. rozpoznanie i wywiad są istotnymi elementami dowodzenia.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!