CZŁONKOWIE RZĄDU

Członkowie rzą­du, a niekiedy nawet szefowie państw stają na czele delegacji państwowych wysyłanych na sesje Zgro­madzenia Ogólnego ONZ i inne ważne spotkania międzynarodowe.W literaturze zachodniej występują często tenden­cje do przeceniania roli jednostki w stosunkach mię­dzynarodowych: rezultaty działalności dyplomatycz­nej są bowiem w znacznie większym stopniu następ­stwem istniejącego układu sił w stosunkach mię­dzynarodowych aniżeli wyczynem jakiegoś jednego utalentowanego dyplomaty lub wynikiem błędów i zaniedbań innego. Stwierdzenie powyższe nie mo­że oczywiście prowadzić do wniosku, że kwalifika­cje dyplomatów są bez żadnego znaczenia. Na przy­kład od wielu lat liczni autorzy amerykańscy kry­tykują ostro dyplomację amerykańską okresu II wojny światowej za rzekomo zbyt daleko idące ustępstwa na rzecz Związku Radzieckiego, odma­wiając dyplomatom rooseveltowskim nie tylko talen­tu dyplomatycznego, ale nawet patriotyzmu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!