DWIE KATEGORIE

Odróżniamy dwie kategorie charges d’affaires. Pierwsi z nich, tzw. charges d’ajjaires en pied (lub en titre), sprawują funkcje stale, wysy­łani są najczęściej wówczas, gdy państwa nawiązu­ją stosunki z nowym państwem, którego byt pań­stwowy nie został jeszcze utrwalony, lub gdy z in­nych przyczyn nie uważa się za właściwe wysyła­nie przedstawiciela pierwszej lub drugiej rangi. Drudzy zaś — to charges d’affaires ad interim, peł­nią funkcje w okresie wakansu stanowiska ambasa­dora lub posła nadzwyczajnego.Stosownie do zasady obowiązującej od 1815 r. przedstawiciel wyższej rangi ma pierwszeństwo przed przedstawicielem niższej rangi, natomiast w obrę­bie tej samej rangi o pierwszeństwie decyduje data oficjalnego zawiadomienia o przybyciu danego przed­stawiciela łub data złożenia listów uwierzytelnia­jących. W ten sposób przedstawiciele dyplomatyczni tej samej rangi przebywający dłużej w danej sto­licy mają pierwszeństwo przed przedstawicielami, którzy przybyli później. Od zasady tej zwyczajowo mogą istnieć odchylenia (np. w państwach kato­lickich przyznawane jest pierwszeństwo nuncjuszo­wi papieskiemu przed ambasadorami).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)