DZIAŁALNOŚĆ LIGI

W swej działalności Liga Państw Arabskich — mimo kryzy­sów i nieporozumień między państwami członkow­skimi hamujących jej poczynania — wykazała zdol­ność do koordynowania polityki państw członkow­skich, zwłaszcza w okresie po wojnie z Izraelem w 1967 r. Jest ona ważnym instrumentem współpracy w zakresie gospodarczym i kulturalnym. Po powsta­niu Izraela utworzono w 1950 r. stały Komitet Obro­ny. Liga zmierza do utworzenia instytucji ułatwia­jących rozwój gospodarczy krajów arabskich (utwo­rzenie Arabskiego Banku Rozwoju). W ostatnich la­tach Liga przechodzi głęboki kryzys w następstwie zawarcia przez Egipt separatystycznego traktatu po­koju z Izraelem. Większość państw arabskich podjęła decyzje powstrzymania się od spotkań organizowa­nych w ramach Ligi na obszarze Egiptu, wyklucze­nia Egiptu z Ligi i przeniesienia jej siedziby do Tunisu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)