NA MAPIE POLITYCZNEJ

Na mapie politycznej świata wciąż zachodzą zmiany, powstają nowe pań­stwa, inne ulegają podziałowi lub łączą się. Zwłasz­cza w ostatnich dziesiątkach lat, kiedy rozpadły się  kolonialne, powstały liczne państwa na obszarze byłych kolonii i terytoriów powierniczych, w szczególności na obszarze Afryki i Azji. Proces ten nie jest zakończony.Trudność sporządzenia wykazu państw jest rów­nież rezultatem braku powszechnie uznanych kry­teriów, pozwalających na wyodrębnienie państw su­werennych, oraz rozbieżności, jakie w wielu przy­padkach istnieją pomiędzy stanem rzeczywistym a stanem uznanym przez poszczególne państwa, a także różnic w pojmowaniu suwerenności, którą zazwyczaj uważa się za podstawowy element pań­stwowości.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)