ODMOWA PAŃSTWA

Państwo ma prawo odmówić agrement i rze­czywiście od czasu do czasu takie odmowy się zda­rzają. Sporną była kwestia, czy odmowa agrement wymaga uzasadnienia. Sprawę tę rozstrzygnęła kon­wencja wiedeńska stanowiąc, że państwo przyjmu­jące nie jest obowiązane do podania państwu wy­syłającemu przyczyn odmowy agrćment. Konstytu­cja PRL zalicza mianowanie i odwoływanie pełno­mocnych przedstawicieli naszego państwa w innych państwach do kompetencji Rady Państwa (art. 30). Przedstawiciel dyplomatyczny rozpoczyna swą działalność urzędową w kraju, w którym pełni misję dyplomatyczną, od wręczenia listów uwierzytelnia­jących głowie państwa. Listy uwierzytelniające wrę­cza się również po zmianie rangi placówki dyplo­matycznej (np. gdy dotychczasowy poseł nadzwy­czajny mianowany został ambasadorem w tym sa­mym kraju) oraz w przypadkach zmiany formy pań­stwa (np. monarchii na republikę), a w monarchiach także w przypadku zmiany na stanowisku głowy państwa w kraju wysyłającym lub w kraju przyj­mującym przedstawiciela.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)