PARLAMENT

Parlament uchwala budżet, a więc okreś­la także wysokość budżetu ministerstwa spraw za­granicznych. Linia polityki zagranicznej danego pań­stwa jest często przedmiotem dyskusji parlamentar­nej, przy czym wynik takiej dyskusji decyduje nie­jednokrotnie o zmianie dotychczasowej polityki. Hi­storia zna wiele przypadków, w których parlament pokrzyżował zamierzenia rządu w dziedzinie polity­ki zagranicznej (np. po I wojnie światowej Senat Stanów Zjednoczonych odmówił zgody na ratyfi­kację traktatu wersalskiego podpisanego przez pre­zydenta Wilsona, w 1954 r. francuskie Zgromadze­nie Narodowe odrzuciło traktat o utworzeniu Euro­pejskiej Unii Obronnej). We wszystkich parlamen­tach powoływane są komisje spraw zagranicznych, które wywierają zazwyczaj znaczny wpływ na po­litykę zagraniczną kraju, a stanowisko przewodni­czącego komisji zagranicznej należy w wielu pań­stwach do najbardziej wpływowych w sprawach po­litycznych (np. w Stanach Zjednoczonych).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)