PRAWO SAMOOBRONY

Natomiast według Układu Warszaw­skiego casus foederis określony został szerzej, obej­muje bowiem każdego agresora, a więc nie tylko Niemcy i państwa współdziałające z nimi w agresji. Zgodnie z art. 4 tego Układu „każde państwo-strona Układu, realizując prawo do samoobrony indywi­dualnej lub zbiorowej, zgodnie z art. 51 Karty Na­rodów Zjednoczonych, udzieli państwu lub pań­stwom, na które dokonana została napaść, natych­miastowej pomocy indywidualnej i — w porozu­mieniu z innymi państwami-stronami Układu — wszelkimi środkami, jakie będzie uważało za nie­zbędne, włączając zastosowanie siły zbrojnej”.Układ Warszawski zawarty został między nastę­pującymi państwami: Związkiem Radzieckim, Pol­ską, Czechosłowacją, Węgrami, Rumunią. Bułgarią, NRD i Albanią.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)