TRADYCYJNI KONSULOWIE

Konsulowie tradycyjnie dzielą się na konsulów zawodowych i konsulów honorowych, którzy są oby­watelami państwa przyjmującego. Istnieją trzy ran­gi, czyli klasy konsulów zawodowych: konsulowie generalni, konsulowie i wicekonsulowie. Ranga kon­sula nie wpływa na zakres przysługujących mu uprawnień. Poza wymienionymi — działają niekie­dy agenci konsularni, którzy wykonują określone funkcje konsularne pod nadzorem i z upoważnienia konsula.Wśród pracowników konsulatu rozróżniamy: per­sonel konsularny (konsulowie, wicekonsulowie), per­sonel administracyjny i techniczny oraz personel ob­sługi. Konwencja wiedeńska zawiera postanowienia w sprawie ograniczenia liczebności tego personelu: państwo przyjmujące może bowiem domagać’ się, by liczebność ta „była utrzymana w granicach, jakie uważa ono za odpowiednie i normalne z uwzględ­nieniem okoliczności i warunków panujących w krę­gu konsularnym oraz potrzeb danej placówki kon­sularnej”.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)