W DZIEDZINIE HANDLU ZAGRANICZNEGO

Do zadań biur radców handlowych należy reprezentowanie interesów PRL w dziedzinie handlu zagranicznego i współdziałanie w rozwoju stosunków handlowych, obserwowanie zjawisk życia gospodarczego (ruchu cen, kursów walutowych i innych), udzielanie pomocy przedsię­biorstwom handlu zagranicznego w ich działalności handlowej na terenie danego państwa, ocena dzia­łalności polskich przedsiębiorstw handlowych oraz przedsiębiorstw, w których zaangażowany jest ka­pitał polski, współdziałanie w uczestnictwie PRL w targach i wystawach, współdziałanie w rozwoju tu­rystyki. Obok biur radców handlowych istnieją także in­ne formy organizacyjne, np. referaty handlowe w konsulatach, przedstawicielstwa handlowe lub biu­ra delegata ministra handlu zagranicznego albo Pol­skiej Izby Handlu Zagranicznego (w krajach, z któ­rymi PRL nie utrzymuje stosunków dyplomatycz­nych, np. w Hiszpanii, przez wiele lat działało biuro delegata PIHZ, przekształcone w 1969 r. na misję konsularno-handlową).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)