W WIELU PAŃSTWACH

W wielu państwach poświęca się dużo uwagi te­mu zagadnieniu. W resortach spraw zagranicznych stworzone już zostały lub są tworzone systemy in­formacyjne, oparte na naukowych założeniach in­formatyki, posługujące się komputerami. Wysiłki zmierzają z jednej strony do ograniczenia liczby i rodzaju informacji przesyłanych przez placówki dyplomatyczne (rezygnując z informacji zbędnych czy też otrzymywanych z innych źródeł), a także do pewnego ujednolicenia funkcji informacyjnej pla­cówek dyplomtycznych, co ułatwia łączne opraco­wanie danych z różnych placówek. Z drugiej stro­ny — systemy informacyjne zmierzają do możliwie szybkiego opracowania nadesłanych przez placówki służby zagranicznej informacji oraz skoordynowa­nia ich z informacjami otrzymanymi z innych źró­deł, aby były one dostępne na bieżąco przy podej­mowaniu decyzji politycznych. Sprawa nie należy do łatwych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)